Bogosluzba vo MARIAKYRKA vo Jakobsberg

NEMA SLIKI

                  posetenosta na Bogosluzhbata bila standardna