MF DAME GRUEV - STOCKHOLM
_____________________________________________________________________

 

              

                        Статут                            Годишно изборно собрание                   

              

                                                                                                  Stadgar ny version                

 Statut na makedonski

 Stadgar ny version;

informacii od godishnoto sobranie; fran årsmöte 080120

 zapisnik od godishnoto sobranie; från årsmötesprotokoll 080120

informacii od sostanokot odrzhan vo Stockholm na 080324

Vazhno POVIK do chlenovite

Koktel po povod DENOT na nezavisnosta 080908

Izveshtaj za rabotata na drushtvoto vo 2008 godina


sök