MF DAME GRUEV - STOCKHOLM
_____________________________________________________________________

  Od 7/9 2008 site e-mailovi koi se od interes ke gi objavuvam na KNIGATA na         GOSTI -GÄSTBOKEN

GIRO - жиро сметка на МF Dame Gruev - Stockholm e: 614853-0

Ве молам отварај те ги и другите страни а не само првата !!!

Повеќе за здруzhението има да прочитате на другите страни: Föreningen, NYHETER & INFO ; Повеќе за ДРУШТВОТО и неговиот статут има ако кликнете на ARKIVET отвори, читај и ако сакаш можеш и да си испишеш на скриваре - пишувач

Mer om FÖRENINGEN, kan Ni läsa under ARKIVET , där står stadgar av FÖRENENGEN оch annat om förenigen och annat...

                                                               

  За сите Оние кои сакаат да ни пишат, за сите оние кои сакаат да постават

некое нејасно прашање што имаат

сторете го истото на Нашиот e-маил, кој го има на веб-страната

Styrelsen или Управен одбор

MVH                     info@gamegruev.com   

Makedonija2025

    Zapali sveka za pokoj na dusata na Tose

    


sök